SHREE DAKSHIN BHARAT LOHANA SAMAJ

Registered Office : Shreeji Alloy Steel Center, 3 Banki Navab Street, Bangalore.

Administrative Office : B4, SIDCO, Industrial Estate, Villiwakkam, Chennai 600049 (Tamilnadu)

MANN MEETH 2021 (ONLINE MATRIMONIAL EVENT, OPEN FOR ALL GUJARATIS)    CLICK HERE
SHREE CALICUT LOHANA MAHAJAN

President

SRI KISHORE J RADIA

  9 C Palm Beach Apartments.
South Beach Road,Calicut – 673001

 94462 58760

  kjradia7@gmail.com

Vice President / Treasurer

SRI VALLABHDAS G. SOMAIYA

 98460 095050

Secretary

SRI JAYANTH KUMAR RATANSI

  Investment Point, 8/93, Convent Road, Behind Beach Fire Station,Calicut – 673032

 98470 06784, 94003 06786

hansa_jayanth@yahoo.com

Joint Secretary

SRI DINESH M. MAJITHIA

Committee Members

Shri YOGESH K. RAICHURA

Shri SURESH G. SOMAIYA

Shri RAMESH B. KOTECHA

Shri MITHESH V. BADIANI

Shri VIMAL P. RADIA

Shri SURESH D. DATTANI

Mahila Mandal

President

Nita N. Manek

97460 55667

Secretary

Varsha Y. Raichura

93872 26375